สถานที่ดึงดูด ▾
สถานที่ขนส่งสาธารณะ
พื้นที่นันทนาการ
แหล่งจับจ่ายใช้สอย
สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม
สถานศึกษา
แหล่งงาน
คะแนนเมืองเดินได้ ▾
ไม่แสดงเส้นชั้นคะแนน
คะแนนรวม
สถานที่ขนส่งสาธารณะ
พื้นที่นันทนาการ
แหล่งจับจ่ายใช้สอย
สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม
สถานศึกษา
แหล่งงาน
คะแนนเมืองเดินดี ▾
ไม่แสดงเส้นชั้นคะแนน
คะแนนรวม
สัณฐาน (Dimensions)
ร่มเงา (Shading)
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก (Aminities)
ความสว่าง (Illumination)
สายตาเฝ้าระวัง (Eye on Street)
ความปลอดภัยในการสัญจร (Traffic Interfaces)
ความเขียว (Greenery)
กิจกรรม (Activities)

ตำแหน่งปัจจุบัน

เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คะแนน

Little Walkable
เข้าถึงด้วยการเดินได้เล็กน้อย

องค์ประกอบการเข้าถึงด้วยการเดิน

พื้นที่นันทนาการ
26
สถานที่ขนส่งสาธารณะ
14
แหล่งงาน
46
สถานศึกษา
26
สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม
40
แหล่งจับจ่ายใช้สอย
64

ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่นี้

  รายละเอียดสถานที่ดึงดูดการเดิน

  • สถานที่ขนส่งสาธารณะ

   0 20 40 60 80 100 . . . . .
   14
   Not Walkable
   ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดิน
  • พื้นที่นันทนาการ

   0 20 40 60 80 100 . . . . .
   26
   Walk with Difficulty
   เข้าถึงด้วยการเดินได้ลำบาก
  • แหล่งจับจ่ายใช้สอย

   0 20 40 60 80 100 . . . . .
   64
   Walkable
   เข้าถึงด้วยการเดินได้ปานกลาง
  • สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม

   0 20 40 60 80 100 . . . . .
   40
   Little Walkable
   เข้าถึงด้วยการเดินได้เล็กน้อย
  • สถานศึกษา

   0 20 40 60 80 100 . . . . .
   26
   Walk with Difficulty
   เข้าถึงด้วยการเดินได้ลำบาก
  • แหล่งงาน

   0 20 40 60 80 100 . . . . .
   46
   Little Walkable
   เข้าถึงด้วยการเดินได้เล็กน้อย

  คะแนนการเข้าถึงด้วยการเดินของพื้นที่ข้างเคียง

  คำอธิบายของคะแนน
  76
  28.5
  GoodWalk Score
  Walkability Score
  GoodWalk Score นี้บอกถึงระดับศักยภาพการเข้าถึงด้วยการเดินของพื้นที่ ซึ่งสามารถแบ่งได้หลายระดับ ดังนี้
  • 66 - 100
   Good Accessible
   เข้าถึงด้วยการเดินได้ดี
  • 49 - 65
   Accessible
   เข้าถึงด้วยการเดินได้ปานกลาง
  • 33 - 48
   Little Accessible
   เข้าถึงด้วยการเดินได้เล็กน้อย
  • 16 - 32
   Poor Accessible
   เข้าถึงด้วยการเดินได้ลำบาก
  • 1 - 15
   No Accessible
   ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดิน
  Walkability Score น้ีบอกถึงระดับคุณภาพการเดินเท้า ซึ่งพิจารณาจากองค์ประกอบหลักที่มีผลต่อพฤติกรรม การเดินเท้าของผู้คน คือ ความปลอดภัย ความสะดวก และความมีชีวิตชีวา
  • 0 – 8.0
   ศักยภาพการเดินเท้าต่าสุด
   Very low walkability
  • 8.1 – 16.0
   ศักยภาพการเดินเท้าต่า
   Low walkability
  • 16.1 – 24.0
   ศักยภาพการเดินเท้าปานกลาง
   Moderate walkability
  • 24.1 – 32.0
   ศักยภาพการเดินเท้าสูง
   High walkability
  • 32.1 – 40.0
   ศักยภาพการเดินเท้าสูงสุด
   Very high walkability