หอศิลป์ฯ 18 ก.พ.-ศูนย์ออกแบบฯ นำเสนอผลงานโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี ระยะสอง 5 อันดับถนนเดินดีในกรุงเทพฯ  ‘ราชวงศ์-จักรพงษ์-พระราม 1-สีลม-พระอาทิตย์’ ปลอดภัย สะดวก มีชีวิตชีวา

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)เป็นประธานเปิดงานการนำเสนอผลงานโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี ระยะที่ 2 โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า การออกแบบเมืองเดินได้-เมืองเดินดี เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับพื้นที่ใน กทม. ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองกรุง คือ การบริหารงานด้านกายภาพที่อำนาจกระจายอยู่กับหลายหน่วยงาน ไม่มีการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ กทม. เพราะแม้จะได้รับงบประมาณปีละ 70,000 ล้านบาท แต่ถ้าขาดการทำงานเชิงบูรณาการ การเปลี่ยนจากสังคมล้อ สู่สังคมราง ก็ไม่ได้เอื้อต่อการเดินของคนกรุง

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวอีกว่า ข้อมูลสถิติล่าสุดพบวันนี้ กทม.มีประชาชนสัญจรไป-มาประมาณ 17 ล้านเที่ยวคน/วัน โดยร้อยละ 60 เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล และร้อยละ 40 เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ถึงแม้ภายในปี2572 การสัญจรไป-มาจะเพิ่มเป็น 20 ล้านเที่ยวคน/วัน แต่กลับพบว่าสัดส่วนการเดินทางโดยรถยนต์ยังมากกว่าการใช้ระบบขนส่งมวลชน ดังนั้น โครงสร้างการเดินทางที่เชื่อมต่อกัน การคุมกำเนิดยานพาหนะส่วนตัว จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะขณะนี้มีรถใหม่จดทะเบียน 2,000 คัน/วัน

ทั้งนี้ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง เผย 5 อันดับแรก ถนนเดินดีในเมืองกรุง คือ ถนนราชวงศ์ ถนนจักรพงษ์ ถนนพระรามที่ 1 ถนนสีลม และถนนพระอาทิตย์  โดยพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบหลักที่มีผลต่อพฤติกรรมการเดินเท้าของคนกรุง คือ ความปลอดภัย สะดวก และมีชีวิตชีวา โดยในระยะที่ 3 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองจะเสนอแนวทางการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ย่านตัวอย่าง พร้อมกับประสานภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาผลักดันสู่การปฏิบัติจริง.-สำนักข่าวไทย