สถานที่ดึงดูด ▾
สถานที่ขนส่งสาธารณะ
พื้นที่นันทนาการ
แหล่งจับจ่ายใช้สอย
สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม
สถานศึกษา
แหล่งงาน
คะแนนเมืองเดินได้ ▾
ไม่แสดงเส้นชั้นคะแนน
คะแนนรวม
สถานที่ขนส่งสาธารณะ
พื้นที่นันทนาการ
แหล่งจับจ่ายใช้สอย
สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม
สถานศึกษา
แหล่งงาน
คะแนนเมืองเดินดี ▾
ไม่แสดงเส้นชั้นคะแนน
คะแนนรวม
สัณฐาน (Dimensions)
ร่มเงา (Shading)
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก (Aminities)
ความสว่าง (Illumination)
สายตาเฝ้าระวัง (Eye on Street)
ความปลอดภัยในการสัญจร (Traffic Interfaces)
ความเขียว (Greenery)
กิจกรรม (Activities)

ตำแหน่งปัจจุบัน

Latitude: 14.973186, Longitude: 102.100668
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คะแนน

Very Walkable
เข้าถึงด้วยการเดินได้ดี

องค์ประกอบการเข้าถึงด้วยการเดิน

พื้นที่นันทนาการ
43
สถานที่ขนส่งสาธารณะ
60
แหล่งงาน
65
สถานศึกษา
54
สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม
63
แหล่งจับจ่ายใช้สอย
77

ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่นี้

  รายละเอียดสถานที่ดึงดูดการเดิน

  • สถานที่ขนส่งสาธารณะ

   0 20 40 60 80 100 . . . . .
   60
   Walkable
   เข้าถึงด้วยการเดินได้ปานกลาง
  • พื้นที่นันทนาการ

   0 20 40 60 80 100 . . . . .
   43
   Little Walkable
   เข้าถึงด้วยการเดินได้เล็กน้อย
  • แหล่งจับจ่ายใช้สอย

   0 20 40 60 80 100 . . . . .
   77
   Very Walkable
   เข้าถึงด้วยการเดินได้ดี
  • สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม

   0 20 40 60 80 100 . . . . .
   63
   Walkable
   เข้าถึงด้วยการเดินได้ปานกลาง
  • สถานศึกษา

   0 20 40 60 80 100 . . . . .
   54
   Walkable
   เข้าถึงด้วยการเดินได้ปานกลาง
  • แหล่งงาน

   0 20 40 60 80 100 . . . . .
   65
   Walkable
   เข้าถึงด้วยการเดินได้ปานกลาง

  คะแนนการเข้าถึงด้วยการเดินของพื้นที่ข้างเคียง

  คำอธิบายของคะแนน
  76
  28.5
  GoodWalk Score
  Walkability Score
  GoodWalk Score นี้บอกถึงระดับศักยภาพการเข้าถึงด้วยการเดินของพื้นที่ ซึ่งสามารถแบ่งได้หลายระดับ ดังนี้
  • 66 - 100
   Good Accessible
   เข้าถึงด้วยการเดินได้ดี
  • 49 - 65
   Accessible
   เข้าถึงด้วยการเดินได้ปานกลาง
  • 33 - 48
   Little Accessible
   เข้าถึงด้วยการเดินได้เล็กน้อย
  • 16 - 32
   Poor Accessible
   เข้าถึงด้วยการเดินได้ลำบาก
  • 1 - 15
   No Accessible
   ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดิน
  Walkability Score น้ีบอกถึงระดับคุณภาพการเดินเท้า ซึ่งพิจารณาจากองค์ประกอบหลักที่มีผลต่อพฤติกรรม การเดินเท้าของผู้คน คือ ความปลอดภัย ความสะดวก และความมีชีวิตชีวา
  • 0 – 8.0
   ศักยภาพการเดินเท้าต่าสุด
   Very low walkability
  • 8.1 – 16.0
   ศักยภาพการเดินเท้าต่า
   Low walkability
  • 16.1 – 24.0
   ศักยภาพการเดินเท้าปานกลาง
   Moderate walkability
  • 24.1 – 32.0
   ศักยภาพการเดินเท้าสูง
   High walkability
  • 32.1 – 40.0
   ศักยภาพการเดินเท้าสูงสุด
   Very high walkability